Úřední deska

Dokumenty

Pravidla pro přijímání ŠD

 

  1. Do školní družiny se přijímají přednostně žáci rodičů,kteří mají trvalé bydliště v Cerhenicích,Cerhýnkách nebo Radimku.
  2. Do školní družiny se přijímají žáci v pořadí I.,II.,III.,IV.třída do naplnění kapacity(25 žáků).
  3. Do školní družiny se přijímají přednostně žáci k docházce na celou dobu provozu školní družiny.
  4. V případě naplnění kapacity školní družiny mají přednost žáci,jejichž zákonní zástupci jsou oba zaměstnáni.Žáci rodičů,kteří nejsou zaměstnáni jsou přijímáni pouze do doby než bude potřeba přijmou dítě obou zaměstnaných rodičů.
  5. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
  6. Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky a přesto není možné dítě z kapacitních důvodů přijmout,rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte zřizovatel.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy(o přijetí,nepřijetí atd.) podávají rodiče dětí prostřednictvím ředitelství ZŠ a MŠ Cerhenice ke zřizovateli školy Městysu Cerhenice.

Mgr. Klára Zubíková

ředitelka školy

Podatelna

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Základní škola a Mateřská škola Cerhenice, okres Kolín příspěvková organizace

 Školská 280

 281 02 Cerhenice

b)  úřední hodiny podatelny:

pondělí – pátek 6,30 – 12,30

c)  elektronická adresu podatelny:

skola@skolacerhenice.cz

d)  identifikátor datové schránky:

qpvj5uv

e)  přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD

f)  způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):

Takové datové zprávy nebudou přijaty a odesilatel bude vyzván k dodání datové zprávy ve správném formátu nebo počítačovém programu

h)  důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

Odesílatel bude vyzván k opakovanému doručení úplného nebo nepoškozeného dokumentu.

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy následující sady výukových materiálů:

Zeměpis

Sada 3ZE-A Zeměpis pro 8. ročník, ověřeno v ročníku: 8.

Sada 3ZE-B Zeměpis pro 6. ročník, ověřeno v ročníku: 6.

Sada 3ZE-C Zeměpis pro 7. ročník, ověřeno v ročníku: 7. (Autoři: Mgr. Jan Hranička, Mgr. František Pilňáček)

Matematika

Sada 3MA-A Desetinná čísla, celá čísla, racionální čísla, ověřeno v ročníku: 6.,7. Sada 3MA-B Geometrie, ověřeno v ročníku: 6., 7.

Sada 3MA-C Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta, ověřeno v ročníku: 7., 8.

(Autor: Mgr. Michal Zedník)

Fyzika

Sada 3FY-A Elektřina a magnetizmus, ověřeno v ročníku: 8. a 9.

Sada 3FY-B Stavba látek + měření fyzikálních veličin, ověřeno v ročníku: 6.

Sada 3FY-C Síla, pohyb, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, ověřeno v ročníku: 7.

(Autor: Mgr. Michal Zedník)

Český jazyk

Sada 3CJ-A Gramatika ČJ, ověřeno v ročníku: 6., 7.

Sada 3CJ-B Literatura, ověřeno v ročníku: 6., 7.

Sada 3CJ-C Testy z ČJ, ověřeno v ročníku: 6., 7.

(Autorka: Mgr. Silva Rosenbaumová)

více informací na zednik@skolacerhenice.cz

Informace o zpracování osobních údajů o žácích a zákonných zástupcích

 GDPR

ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Základní škola Cerhenice, Školská 280, Cerhenice, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, emailem  nebo poštou.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole 

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením § 28 odst. 5 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  předávají  MŠMT, údaje o zdravotním postižení či zdravotním znevýhodnění se sdružují v anonymizované podobě.

Dále škola zpracovává údaje o zákonných zástupcích: jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, místo bydliště, pokud nemá na území ČR místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení pro účely správního řízení.

 

Další účely zpracování osobních údajů o žácích a zákonných zástupcích dle zákona:

zápis k základnímu vzdělávání,

zajištění základního vzdělávání,  

zájmové vzdělávání ve školní družině,

přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole,

poskytování poradenských služeb ve školách, 

poskytování poradenských služeb v ŠPZ,

evidence úrazů

 

Další účely zpracování osobních údajů o žácích a zákonných zástupcích  se souhlasem

prezentace příspěvkové organizace na veřejnosti (zveřejňování fotografií a úspěchů žáků na webu školy, v tisku, v médiích, zasílání prací žáků do soutěží)

organizace škol v přírodě, zájezdů, exkurzí, sportovních pobytových kurzů,

projekty

Organizace školního roku

Školní rok 2017/2018

 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 Termín  Okresy, obvody hl. města Prahy
5.2. – 11. 2. 2018 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
12. 2. – 18. 2. 2018 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
19. 2. – 25. 2. 2018 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
26. 2. – 4. 3. 2018 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
5. 3. – 11. 3. 2018 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
12. 3. – 18. 3. 2018 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

 

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1,  Praha 2,  Praha 3,  Praha 4,  Praha 5,  Praha 11,  Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6,  Praha 7,  Praha 8,  Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha  19, Praha  20, Praha  21, Praha  22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní  Chabry, Praha-Dolní  Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

 Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Zápis

Zápis do I. třídy základní školy ZŠ Cerhenice se bude konat 12. dubna 2018 od 13:00 do 17:00 .

Pokyny k zápisu

Přineste si sebou tyto doklady:
Občanský průkaz
Rodný list dítěte