Škola

Školní vzdělávací program

Školská rada

Školská rada byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva obce č.j.: 7/2005 ze dne 18.5.2005.

Školská rada má šest členů:

  • dva jmenovaní zástupci obce
  • dva volení zákonní zástupci žáků
  • dva volení zástupci pedagogických pracovníků školy

Členové školské rady jsou jmenováni a voleni na tříleté funkční období.

Aleš Kobliha – člen školské rady

Ilona Ryzáková – členka školské rady

Mgr. Sylva Rosenbaumová – členka školské rady

Mgr. Dagmar Fišlová – členka školské rady

Pavla Baštová – členka školské rady

1.  Činnost školské rady organizuje a její jednání řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

 2.  Předsedu a místopředsedu volí školská rada na svém prvním zasedání nadpoloviční většinou svých členů. V průběhu funkčního období je může odvolávat a volit rovněž nadpoloviční většinou svých členů.

 3.  Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád, kterým upraví podrobnosti způsobu práce a jednání. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 4.  Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.  Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.

 5.  Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady  na vyzvání jejího předsedy.

6.  Při své činnosti rada školy postupuje v souladu s ustanoveními §168 výše citovaného školského zákona, který jí dává následující kompetence:

·  vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

·  schvalovat výroční zprávu o činnosti školy,

·  schvalovat školní řád (příp.ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád) a navrhovat jeho změny,

·  schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole,

·  podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

·  projednávat návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřovat se k rozboru hospodaření školy a navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření,

·  projednávat inspekční zprávy České školní inspekce,

·  podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

7.  Ředitel školy je povinen  umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

8.  O schválení výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu (příp. stipendijního řádu   u střední a vyšší odborné školy) a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání  do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty v první větě do l měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne   o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

9.  U výroční zprávy o činnosti školy je termín předložení stanoven vyhláškou MŠMT č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Podle §7 odst.2 této vyhlášky předkládá ředitel výroční zprávu o činnosti školy školské radě ke schválení do 15.října.

10.  Školská rada se zabývá zejména oblastí vzdělávání. Při své činnosti je povinna dbát zájmů žáků školy, může se vyjádřit i k jiným než k uvedeným okruhům činnosti, ale není oprávněna nahrazovat svým rozhodnutím rozhodnutí vedení školy.